تبلیغات بدنه اتوبوس های تهران

برای مشاهده تعرفه تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس ها روی فایل زیر کلیک فرمائید:

 
تعرفه تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس